Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej ad 6

Czas trwania remisji, przeżycie wolne od progresji i całkowite przeżycie. Pacjent A pokazuje prawdopodobieństwo pozostania w remisji u pacjentów, u których uzyskano całkowitą remisję lub całkowitą remisję z niecałkowitym odzyskaniem hematologicznym (co ustalono na podstawie oceny badacza). Mediana czasu trwania remisji wynosiła 4,6 miesiąca (95% CI, 3,9-5,4) w grupie otrzymującej inotuzumab w fazie ozogamycyny i 3,1 miesiąca (95% CI, 1,4 do 4,9) w grupie leczonej standardowo; współczynnik ryzyka odnosi się do postępu choroby lub śmierci. Panel B pokazuje prawdopodobieństwo przeżycia bez progresji w obu grupach. Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 5,0 miesięcy (95% CI, 3,7 do 5,6) w grupie otrzymującej inotuzumab w fazie ozogamycyny i 1,8 miesiąca (95% CI, 1,5 do 2,2) w grupie leczonej standardowo; współczynnik ryzyka odnosi się do progresji choroby, rozpoczęcia nowej terapii indukcyjnej lub przeszczepu komórek macierzystych bez osiągnięcia całkowitej remisji lub śmierci. Panel C pokazuje prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia w dwóch grupach. Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 7,7 miesiąca (95% CI, 6,0 do 9,2) w grupie otrzymującej inotuzumab w fazie ozogamycyny i 6,7 miesiąca (95% CI, 4,9 do 8,3) w grupie leczonej standardowo; współczynnik ryzyka odnosi się do śmierci. Analizę czasu trwania remisji przeprowadzono w populacji z analizą remisji; analizy przeżycia przeprowadzono w populacji, która miała zamiar leczyć. Mediany oszacowano metodą Kaplana-Meiera. Wartości P określano za pomocą testu log-rank z korektą do stratyfikacji. Współczynniki zagrożenia i odpowiadające im przedziały ufności oszacowano za pomocą analizy regresji proporcjonalnego hazardu Coxa z dostosowaniem do stratyfikacji. Czas trwania obserwacji był inny dla każdego wyniku.
Wśród pacjentów w populacji z analizą remisji, którzy mieli całkowitą remisję lub całkowitą remisję z niecałkowitym odzyskaniem hematologicznym ustalonym na podstawie oceny badacza (85 pacjentów w grupie otrzymującej inotuzumab w ozogamicynie i 31 w grupie stosującej standardową terapię), z następującymi po przeszczep komórek, mediana czasu trwania remisji wynosiła 4,6 miesiąca (95% CI, 3,9-5,4) w grupie otrzymującej inotuzumab w porównaniu z 3,1 miesiąca (95% CI, 1,4 do 4,9) w grupie leczonej standardowo (współczynnik ryzyka progresji choroby lub śmierć, 0,55 [95% CI, 0,31 do 0,96], P = 0,03) (Figura 2A). Czas trwania remisji zgodnie z minimalnym stanem choroby resztkowej przedstawiono na ryc. S2 w dodatkowym dodatku. Znacznie więcej pacjentów przystąpiło do przeszczepienia komórek macierzystych bezpośrednio po leczeniu w grupie z ootamumabem w ozogaminie, niż w grupie leczonej standardowo (41% [45 z 109 pacjentów] w porównaniu z 11% [12 z 109 pacjentów], P <0,001); więcej z tych pacjentów otrzymało mieloablacyjny schemat kondycjonowania (71% [32 z 45 pacjentów] w grupie leczonej inotuzumabem z ozonamycyną i 75% [9 z 12 pacjentów] w grupie standardowej terapii) niż schemat leczenia o obniżonej intensywności (29% [ 13 z 45 pacjentów] i 17% [2 z 12 pacjentów], odpowiednio). U więcej pacjentów uzyskano całkowitą remisję lub całkowitą remisję z niecałkowitym odzyskaniem hematologicznym (co ustalono na podstawie oceny badacza) i przeszli do przeszczepienia komórek macierzystych bezpośrednio po leczeniu w grupie leczonej inotuzumabem ozogamycyną niż w grupie leczonej standardowo (48% [41 z 85 pacjentów] vs [hasła pokrewne: diagnoson, urkye Kraków, urkye ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoson marvita lębork urkye