Kruchość korowej kości – wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 5

Oczekuje się, że obserwowane mutacje u wszystkich czterech pacjentów doprowadzą do przedwczesnych kodonów stop z obcięciem białka sFRP4. Mutacje te mogą powodować zanik mRNA, w którym pośredniczy nonsens, lub, jeśli mRNA uległy translacji, syntezę białka pozbawionego dużej części domeny podobnej do netryny, która jest niezbędna do pozycjonowania sFRP415 i do inhibicji Wnt.16 Ilościowa polimeraza analiza reakcji łańcuchowej mRNA fibroblastów z Pacjenta 2 wykazała znaczną redukcję mRNA SFRP4 (ryc. S3 w dodatkowym dodatku), co sugeruje, że mutacja c.498_499insG prowadzi do rozpadu mRNA, w którym pośredniczy nonsens. Markery obrotu kostnego
Przebadano poziomy osoczowe osteokalcyny, prokolagenu typu N-terminalnego propeptydu (P1NP) i fosfatazy alkalicznej specyficznej dla kości jako markery tworzenia kości, sieciowane kolagenowe wiązania kolagenowe jako marker resorpcji kości oraz osteoprotegerynę i sklerostynę u wszystkich członków Rodzina (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Poziomy P1NP przewyższały poziomy związane z wiekiem i wartościami kontrolnymi związanymi z dojrzewaniem u obu członków rodziny dotkniętych chorobą, co prawdopodobnie wynikało ze zwiększonej szybkości syntezy i depozycji kolagenu typu I. Poziomy osteokalcyny były również wyższe niż wartości referencyjne. Poziomy fosfatazy alkalicznej swoistej dla kości były podwyższone zarówno u członków rodziny dotkniętych chorobą, jak iu brata heterozygotycznego. Wszystkie trzy metabolity pochodzące z osteoblastów wydają się wskazywać na szczególnie aktywny proces osadzania kości. Poziomy sieciujących kolagenowych końcówek kolagenowych były prawidłowe, co sugerowało prawidłową szybkość resorpcji kości na poziomie układowym. Poziomy osteoprotegeryny i sklerostyny również były w prawidłowych zakresach.
Wyniki badań kości u myszy z brakiem Sfrp4
Rysunek 2. Rycina 2. Skutki działania delecji i korekcji sfrp4 fenotypu korowego u myszy Sfrp-Null.Panel A pokazuje reprezentatywne obrazy radiograficzne dzikich i pozbawionych sfrp4 samic z miotu w wieku 10 tygodni. Grot strzałki wskazuje rozszerzone metafizy u myszy pozbawionych sfrp4 (cztery myszy analizowano w każdym genotypie). Panel B pokazuje analizę tomografii mikrokomputerowej (microCT) grubości korowej kości udowej u myszy typu dzikiego (czarne słupki) i myszy pozbawionych sfrp4 (puste słupki) w wieku 4, 7, 17, 24, 60 i 68 tygodnia. Słupki pokazują średnie wartości; T bary oznaczają błędy standardowe. P <0,05 dla porównania z typem dzikim w każdym punkcie czasowym (pięć myszy analizowano w każdym genotypie). Panel C pokazuje reprezentatywne histologiczne cechy kości beleczkowatej von Kossa w proksymalnych kościach piszczelowych (górny rząd, pasek skali, mm) i kość korową w rejonie trzonu kości piszczelowej (dolne dwa rzędy, słupki skali, 300 .m) typu dzikiego, heterozygotyczne i myszy pozbawione Sfrp4 w wieku 10 tygodni (w każdym genotypie analizowano pięć myszy). Delecja Sfrp4 prowadzi do zwiększenia kości beleczkowatej, zmniejszenia grubości kory i zwiększenia szerokości. Panel D pokazuje zróżnicowane efekty delecji Sfrp4 na kanoniczną i niekanoniczną sygnalizację Wnt w ovaroblastach i Osteoblastach pochodzących ze szpiku kostnego. Całkowitą ilość aktywnej .-kateniny, fosforylowanej Jnk (p-Jnk) i całkowitej Jnk oceniano w ova-blastach oktawowych i osteoblastach pochodzących z szpiku kostnego izolowanych z miotów z dzikich myszy Sfrp4-null i typu dzikiego [więcej w: urkye, wzór bazetta, dalimex ]

Powiązane tematy z artykułem: dalimex urkye wzór bazetta