Kruchość korowej kości – wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 6

Actin była używana jako kontrola obciążenia. Różnice fałdowe w poziomach białka mierzono przez normalizację do aktyny i do całkowitego Jnk i podzielenie znormalizowanego poziomu białka przez średni znormalizowany poziom w komórkach typu dzikiego; wartości wyrażono jako średnie (. SD). Gwiazdka oznacza P <0,05 dla porównania z typem dzikim (przeprowadzono trzy do pięciu niezależnych eksperymentów). Panel E pokazuje analizę ekspresji mRNA Sost w osteoblastach i dzikich ostebrach typu dzikiego i pozbawionych sfrp4 oraz osteoblastach pochodzących ze szpiku kostnego po 0, 14 i 28 dniach różnicowania osteogennego. Delecja Sfrp4 wpływa na ekspresję Sost tylko w osteoblastach krętarzowych. Słupki pokazują średnie wartości; T bary oznaczają standardowe odchylenia. Gwiazdka oznacza P <0,05, a podwójną gwiazdkę P <0,01 dla porównania z typem dzikim w każdym punkcie czasowym (przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty). Panel F pokazuje regulację sygnalizacji białka morfogenetycznego kości (BMP) przez sFrp4. Wnt5a stymuluje ekspresję mRNA Bmp2, który został stępiony przez sFrp4 w komórkach MC3T3-E1. Słupki pokazują średnie wartości; T bary oznaczają standardowe odchylenia. Gwiazdka wskazuje P <0,05 dla porównania z kontrolą, a sztylet P <0,05 dla porównania z komórkami traktowanymi Wnt5a (przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty). Panel G pokazuje kwantyfikację ekspresji mRNA Bmp2 w osteoblastach kalorycznych typu dzikiego i pozbawionych sfrp4 oraz osteoblastach pochodzących z szpiku kostnego. Delecja Sfrp4 wpływa na sygnalizację BMP tylko w osteoblastach krętarzowych. Słupki pokazują średnie wartości; T bary oznaczają standardowe odchylenia. Gwiazdka oznacza P <0,05 dla porównania z osteoblastami kalvaricznymi typu dzikiego (przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty). W panelach E, F i G krotność różnic w ekspresji mRNA w porównaniu z komórkami typu dzikiego obliczono jak opisali Livak i Schmittgen.18 Panel H pokazuje wpływ delecji Sfrp4 na fosforylację Smad1, Smad5 i Smad8, co występuje tylko w osteoblastach krętarzowych. Zmierzyliśmy różnice krotności w poziomach białka przez normalizację do Smad1 i podzielenie znormalizowanego poziomu białka przez średni poziom znormalizowany w komórkach typu dzikiego; wartości wyrażono jako średnie (. SD). Gwiazdka oznacza P <0,05 dla porównania z typem dzikim (przeprowadzono trzy do pięciu niezależnych eksperymentów). Actin była używana jako kontrola obciążenia. Panel I pokazuje reprezentatywne histologiczne cechy barwionych przez von Kossa piszczeli 3-tygodniowych myszy typu dzikiego i heterozygotycznych po podaniu nośnika (sól fizjologiczna buforowana fosforanem) lub RAP-661. Blokowanie sygnalizacji BMP poprzez traktowanie RAP-661 zwiększa grubość kory u myszy heterozygotycznych (w każdej grupie analizowano pięć myszy). Panel J pokazuje reprezentatywne obrazy barwionych przez von Kossa piszczeli samców myszy typu dzikiego i pozbawionych Sfrp4, traktowanych przeciwciałem neutralizującym sklerostynę (25 mg na kilogram) lub zaróbką (sól fizjologiczna buforowana fosforanem) (trzy do pięciu myszy analizowano w każda grupa). Blokowanie sklerostyny zwiększa grubość korową u myszy pozbawionych sFrp4. U myszy pozbawionych sfrp4 (ryc. S4A, S4B i S4C w dodatkowym dodatku) poziomy ogólnoustrojowych markerów kostnych nie uległy zasadniczej zmianie, a stężenia wapnia, fosforanu i 1,25-dihydroksywitaminy D w surowicy były prawidłowe, 17 pomimo istotne i diametralnie przeciwstawne zmiany w kościach korowych i kościach beleczkowatych [przypisy: ketoxin forte, maxivision total, wzór bazetta ]

Powiązane tematy z artykułem: ketoxin forte maxivision total wzór bazetta