Kruchość korowej kości – wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea czesc 4

Oprócz deformacji nogi, był w dobrym zdrowiu; jego wzrost był w dziesiątym percentylu i nie było historii złamań. Jego uzębienie pierwotne wyglądało normalnie. Radiogramy wykazały defekt pęcherzykowo-metafizyczny, kredowy wygląd kości i brak kości korowej typowej dla choroby Pyle a (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym) .4,6 Nadzór i badania laboratoryjne
Uzyskano świadomą zgodę od pacjentów, ich rodziców lub obu za pomocą formularzy zgody szpitala uniwersyteckiego Hacettepe (Ankara, Turcja), Manipalnego Szpitala Uniwersyteckiego (Manipal, Indie) lub Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie (Lausanne, Szwajcaria ). Badanie genetyczne zostało przeprowadzone za zgodą komisji etyki szpitala uniwersyteckiego w Lozannie. W skrócie, zsekwencjonowaliśmy egzaminy pacjentów i 2; Ponadto, eksony SFRP4 w Pacjentach 3 i 4 sekwencjonowano za pomocą sekwencjonowania Sangera. Szczegóły procedur laboratoryjnych, filtrowania bioinformatycznego i priorytetyzacji wariantów znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. W analizie nie uwzględniliśmy żadnych innych pacjentów z chorobą Pyle a.
Uzyskaliśmy dwie niezależne linie myszy nokautowych, jedną z Procter & Gamble i jedną z Leksykonu; obie linie miały przerwanie pierwszego egzonu Sfrp4 i miały ten sam fenotyp. Szczegółowe informacje dotyczące generowania modeli mysich, fenotypowania szkieletu, badań ex vivo i in vitro oraz leczenia in vivo inhibitorami białek morfogenetycznych kości (BMP), RAP-661 i przeciwciałami sklerostyny znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Wyniki
Identyfikacja mutacji SFRP4
Filtrowanie danych z sekwencjonowania egzogennego z pacjentów i 2 (tabela S2 w dodatkowym dodatku) spowodowało zatrzymanie trzech homozygotycznych wariantów: jednego w genie komponentu 9 składnika dopełniacza (C9), jednego w DAB2 i wstawienia pojedynczej nukleotydu. przewiduje się przejście do ramki z przedwczesnym kodonem stop (c.498_499insG; p.Asp167Glyfs * 3) w SFRP4, gen kodujący wydzielone białko 4 związane z frizzled (sFRP4) (Figura 1F i 1I). Wariant SFRP4 wyróżniał się, ponieważ wpływa na białko uczestniczące w szlaku, który jest bardzo istotny w odniesieniu do homeostazy kości – to jest szlaku sygnałowego Wnt9. Polimorfizmy SFRP4 zostały powiązane z gęstością mineralną kości w badaniach asocjacji genomewidu, 10-13 i SFRP4 został zasugerowany jako gen kandydujący na zaburzenia czaszkowo-ślimakowe, chociaż nie zidentyfikowano żadnej mutacji chorobotwórczej. 14 Analiza segregacji potwierdziła heterozygotyczność zarówno u rodziców, jak i u brata nie dotkniętego chorobą.
W Patencie 3, sekwencjonowanie Sanger SFRP4 w genomowym DNA ujawniło homozygotyczność dla innej mutacji punktowej (c.694C . T, p.Arg232 *), która według przewidywań dawała przedwczesny kodon stop z obcięciem białka (Figura 1G i 1I ). W Patencie 4, znaleźliśmy homozygotyczną delecję siedmiu nukleotydów (c.481_487delGTACAGG; p.Val161Lysfs * 11), co do których przewidywano, że doprowadzi do krótkiego rozciągnięcia 10 aminokwasów missense, a następnie przedwczesnego kodonu stop (Figura 1H); przewidywany efekt tej mutacji na poziomie informacyjnego RNA (mRNA) był znacząco podobny do mutacji, którą stwierdzono u pacjentów i 2
[przypisy: eskulap rypin, ketoxin forte, dalimex ]

Powiązane tematy z artykułem: dalimex eskulap rypin ketoxin forte