Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych ad

Dodatkowa ocena TK przez podstawowe laboratorium wykazała, że to odkrycie nie było izolowane, co skłoniło do szerszego badania obejmującego analizę wszystkich dostępnych danych CT i echokardiograficznych. Zdarzenia te doprowadziły również do utworzenia dwóch rejestrów inicjowanych przez lekarzy w celu oceny funkcji bioprotezy ulotki po TAVR lub chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej: Ocena zakrzepicy i chirurgicznej zakrzepicy w tętnicy aortalnej oraz jej leczenie za pomocą rejestru przeciwzakrzepowego (RESOLVE) i subklinicznej aorty Zakrzepica bioprotezy Valve oceniana za pomocą czterowymiarowej tomografii komputerowej (SAVORY). Zgłaszamy wyniki tych badań z randomizowanego, kontrolowanego badania PORTICO IDE, a także z dwóch rejestrów. Głównym celem naszych analiz było zbadanie częstości występowania zmniejszonego ruchu ulotek w zastawkach aortalnych bioprotezy, ocenianego na czterowymiarowym, tomograficznym tomografii komputerowej; związek między zmniejszonym ruchem na ulotkę a udarami i przemijającymi atakami niedokrwiennymi (TIA); oraz wpływ antykoagulacji na zmniejszenie ruchu ulotek.
Metody
Badanie populacji, finansowanie i nadzór
Badanie to przeprowadzono u pacjentów, którzy zostali włączeni do randomizowanego badania PORTICO IDE oraz w rejestrach RESOLVE i SAVORY. Test PORTICO IDE, sponsorowany przez St. Jude Medical, ma docelową liczbę 1206 pacjentów. Protokół próbny jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Trwają również rejestracje RESOLVE i SAVORY. RESOLVE to jednoośrodkowe badanie rejestrowe, które jest prowadzone w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles i obejmuje pacjentów z uprzednio wszczepionymi zastawkami (retrospektywna rejestracja) z docelową liczbą 200 pacjentów; jest finansowany przez Cedars-Sinai Heart Institute. SAVORY jest jednoośrodkowym badaniem rejestracyjnym, które jest prowadzone w Rigshospitalet w Kopenhadze i obejmuje pacjentów z nowo wszczepionymi zastawkami (prospektywna rekrutacja) z docelową liczbą 75 pacjentów; jest finansowany przez St. Jude Medical.
W przypadku badania PORTICO IDE sponsor przyczynił się do zaprojektowania badania, nadzorował gromadzenie i analizę danych oraz dokonał przeglądu manuskryptu, aby zweryfikować dokładność danych w odniesieniu do pacjentów PORTICO IDE. W przypadku dwóch rejestrów projekty badań i gromadzenie danych zostały przeprowadzone przez odpowiednie instytucje. W przypadku badania i dwóch rejestrów zatwierdzenie przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym uczestniczącym miejscu uzyskano przed rozpoczęciem badania, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badacze koprowcy mieli nieograniczony dostęp do danych ze wszystkich trzech zbiorów danych dla celów tej analizy. Podjęli także decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji, przygotowali wszystkie szkice manuskryptu i poświadczają kompletność i dokładność przekazanych danych oraz wierność badania do protokołu.
Obrazowanie i ocena CT
W badaniu PORTICO IDE wszyscy pacjenci przeszli CT 30 dni po TAVR na podstawie rutynowego protokołu obrazowania w każdym z badanych miejsc. W rejestrach RESOLVE i SAVORY wszyscy pacjenci byli poddawani TK w różnych odstępach czasu po TAVR lub chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej (interwał mediany, 87 dni, zakres od 7 do 1851)
[hasła pokrewne: urkye, panaceum mława, ketoxin forte ]

Powiązane tematy z artykułem: ketoxin forte panaceum mława urkye