Obrona przed zakwaszeniem srodowiska

Obrona przed zakwaszeniem środowiska polega na tym, że podczas zakwaszania występuje rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscu zakwaszenia, czyli tzw. przekrwienie, dzięki czemu powstaje wzmożony dopływ krwi, wypłukujący kwaśne wytwory przemiany materii. Prócz tego zwiększone stężenie jonów wodorowych wywołuje zwiększoną dysocjację oksyhemoglobiny, uwolniony zaś tlen sprzyja spalaniu kwasów, W ten sposób przychodzi do uregulowania pH środowiska i komórka z. powrotem znajduje się w optymalnym dla siebie środowisku. Niestety, dzisiaj jeszcze nie wiemy, jakie jest właściwe oddziaływanie protoplazmy żywej komórki. Continue reading „Obrona przed zakwaszeniem srodowiska”

czynnosc serca i przewietrzanie pluc reguluja sie odruchowo

Z doświadczeń wynika, że w warunkach fizjologicznych napięcie naczyń, czynność serca i przewietrzanie płuc regulują się odruchowo z zakończeń nerwowych zatoki szyjnej, bodźcami zaś dla tych nerwów są wysokość ciśnienia krwi i odpowiedni jej skład chemiczny. Zwłaszcza stopień zawartości dwutlenku węgla we krwi odgrywa tutaj zasadniczą rolę. Ośrodek bowiem naczyniowy jest bardziej wrażliwy na zmiany zawartości dwutlenku węgla we krwi niż ośrodek oddechowy i oba, te ośrodki mają ścisłe połączenia nerwowe, co stwarza współzależność pomiędzy krążeniem i oddychaniem. Przecięcie obu nerwów tętnicy głównej i obu nerwów zatok szyjnych wywołuje wypadnięcie ich czynności depresyjnych. Zniesienie wtedy wpływu napięcia nerwu błędnego wywołuje wtórną przewagę w działaniu nerwu współczulnego. Continue reading „czynnosc serca i przewietrzanie pluc reguluja sie odruchowo”

Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 9

Panele B i C to wykresy Kaplana-Meiera w proporcji uczestników w sześciu grupach, którzy mieli co najmniej jedną liczbę CD4 + 900 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel B) lub 800 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel C), podczas gdy otrzymywali ART. W panelu B stosunek szybkości do spełnienia kryterium 900 komórek na milimetr sześcienny (pierwszorzędowy punkt końcowy) wynosił 0,55 (95% CI, 0,32 do 0,96) w porównaniu grupy 2 z grupą (grupa odniesienia) i 0,31 (95% CI, 0,14 do 0,69) w porównaniu grupy 3 z grupą 1. Wśród uczestników, którzy nie otrzymywali ART, przedziały czasowe od 0 do 4 miesięcy, od 4 miesięcy do 12 miesięcy i ponad 12 miesięcy po oszacowanej dacie zakażenia odpowiadają odpowiednio czasom, w których liczba komórek CD4 wzrastała samorzutnie, spadając z poziomów szczytowych i spadając poniżej poziomu na wejściu do badania (rysunek 2A i rysunek 3A). Aby określić znaczenie tych punktów czasowych dla odzyskania odporności, obliczyliśmy szanse i wskaźniki odzyskiwania komórek T CD4 + w sześciu grupach pacjentów zgodnie z oknem czasowym, w którym rozpoczęto ART i według tego, czy uczestnicy mieli wyższą liczbę CD4 + przed ART (grupy 1, 2 i 3) lub niższa liczba CD4 + przed ART (grupy 4, 5 i 6) (Figura 3A). Continue reading „Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 9”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi

Współczynniki urodzeń po leczeniu za pomocą technologii wspomaganego rozrodu tradycyjnie zgłaszano w przeliczeniu na cykl. W przypadku kobiet otrzymujących kontynuację leczenia ważniejsze są skumulowane wskaźniki sukcesu. Metody
Połączyliśmy dane z cykli technologii wspomaganego rozrodu w bazie danych Systemu Wspomagania Odnowy Technologii Społeczeństwa Społeczeństwa Obywatelskiego dla okresu 2004-2009 dla poszczególnych kobiet w celu oszacowania skumulowanych współczynników urodzeń żywych. Konserwatywne szacunki zakładają, że kobiety, które nie wróciły na leczenie, nie będą miały żywych narodzin; Optymalne szacunki zakładały, że te kobiety będą miały wskaźnik urodzeń żywych podobny do tych, w przypadku kobiet kontynuujących leczenie. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 4

Dane analizowano za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i Excel (Microsoft). Wyniki
Charakterystyka populacji badawczej
Tabela 1. Tabela 1. Powiązane dane krajowe na temat wyników wspomaganej technologii rozrodczej, 2004-2009. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 4”

Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym ad 7

W modelu post hoc, który obejmował dalszą korektę stężenia hemoglobiny glikowanej mierzoną w punkcie wyjściowym i po 3 miesiącach po randomizacji, różnica ta została osłabiona (P = 0,07) (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane prowadzące do trwałego zaprzestania stosowania liksisenatydu lub placebo wystąpiły u 347 pacjentów (11,4%) w grupie liksisenatydu iu 217 (7,2%) w grupie placebo (p <0,001). Najczęstszym działaniem niepożądanym prowadzącym do odstawienia było zdarzenie żołądkowo-jelitowe, które zgłoszono u 149 pacjentów (4,9%) w grupie liksysenatydu i 37 (1,2%) w grupie placebo (p <0,001) (tabela S4 w dodatkowym dodatku ). W tej kategorii nudności lub wymioty stanowiły większość różnic między grupami w odstawianiu liksysenatydu lub placebo, z 91 pacjentami (3,0%) w grupie liksysenatydu i 11 (0,4%) w grupie placebo, które przerywały podawanie z powodu nudności i 33 (1,1%) w grupie liksysenatydu i 5 (0,2%) w grupie placebo przerwało leczenie z powodu wymiotów (P <0,001 dla obu porównań).
Tabela 3. Tabela 3. Poważne zdarzenia niepożądane. Continue reading „Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym ad 7”

Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej

Rokowanie dla dorosłych z nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną jest złe. Próbowaliśmy ustalić, czy inotuzumab ozogamicyna, przeciwciało anty-CD22 skoniugowane z kalicheamycyną, daje lepsze wyniki u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną niż standardowe leczenie. Metody
W tej fazie 3 losowo przydzielono dorosłym z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną otrzymującą inotuzumab w postaci ozogamycyny (grupa inotuzumabu ozogamycyny) lub standardową intensywną chemioterapię (standardowa grupa terapeutyczna). Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były całkowita remisja (obejmująca całkowitą remisję z niecałkowitym odzyskaniem hematologicznym) i całkowite przeżycie.
Wyniki
Spośród 326 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, pierwsze 218 (109 w każdej grupie) włączono do podstawowej analizy, w której oceniano całkowitą remisję. Wskaźnik całkowitej remisji był istotnie wyższy w grupie leczonej inotuzumabem ozogamycyny niż w grupie leczonej standardowo (80,7% [95% przedział ufności {CI}, 72,1 do 87,7] vs. 29,4% [95% CI, 21,0 do 38,8], P <0,001). Continue reading „Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej”

Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika ad 6

Obniżony poziom mRNA dla Dicer był wskaźnikiem złego rokowania (współczynnik ryzyka, 2,10, 95% CI, 1,15 do 3,85, P = 0,02). Niski poziom mRNA Drosha nie był jednak niezależnym czynnikiem prognostycznym przeżycia (współczynnik ryzyka, 1,22, 95% CI, 0,69 do 2,16, P = 0,50). Po sparowaniu w modelu interakcji poziomy niskiego Dicer i niskiego poziomu mRNA Drosha miały większy związek z obniżonym czasem przeżycia (współczynnik ryzyka, 4,00, 95% CI, 1,82 do 9,09, P <0,001), niż jeden sam. Aby potwierdzić nasze wyniki, wykorzystaliśmy wcześniej podane dane mikromacierzy do porównania ekspresji genów Dicer i Drosha z przeżyciem u 132 pacjentów z rakiem jajnika.19 Podobnie jak w naszych początkowych ustaleniach, zwiększone przeżycie było związane z wysoką ekspresją mRNA Drosha (współczynnik ryzyka, 0,55 95% CI, 0,34 do 0,89, P = 0,02) i mRNA Dicer (współczynnik ryzyka, 0,53, 95% CI, 0,33 do 0,85, P = 0,008) (Figura 2B).
Aby zbadać, czy to powiązanie występuje również w przypadku innych nowotworów, zmierzono względne wskaźniki ekspresji dla Dicer i Drosha w mikromacierzach z kohortami 91 pacjentów z rakiem płuc19 i 129 pacjentów z rakiem sutka. Continue reading „Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika ad 6”

Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika cd

Ilościowy RT-PCR przeprowadzono za pomocą zestawu do oznaczania ekspresji genu TaąMan (Applied Biosystems) z primerami RNA Dicer, Drosha lub 18s (Applied Biosystems), jak opisano wcześniej.15,16 Ostateczne poziomy mRNA przekształcono do stosunków o zmniejszonej ekspresji (.1) lub zwiększonej ekspresji (> 1) w stosunku do poziomu mRNA Dicer i Drosha w normalnym nabłonku jajnika. Analiza immunohistochemiczna
Szkiełka poddano deparafinizacji i ponownie uwodniono przy pomocy kolejnych płukań w ksylenie i etanolu. Odzyskiwanie antygenu przeprowadzono w szybkowarze w 90 ° C z użyciem roztworu Borg Decloaker (Biocare Medical). Preparaty następnie inkubowano z pierwszorzędowymi przeciwciałami przeciwko Dicer (rozcieńczenie 1: 100, Sigma) lub Drosha (1: 200, Abcam) przez noc, a następnie inkubowano z polimerem peroksydazy mysia-królik-chrzan (MR-HRP, Biocare Medical) i 3 Substrat 3 -diaminobenzydynowy (Phoenix Biotechnologies). Wybarwione szkiełka zostały ocenione przez dwóch badaczy, którzy nie byli świadomi wyników RT-PCR, na podstawie oceny histochemicznej (z wynikiem> 100 zdefiniowanym jako wysoka ekspresja i .100, niska ekspresja), zgodnie z metodą opisaną przez McCarty i wsp., 17,18, który uwzględnia zarówno intensywność zabarwienia, jak i procent zabarwionych komórek. Continue reading „Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika cd”

Tromboliza podczas resuscytacji w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia cd

W razie potrzeby resuscytację krążeniowo-oddechową według międzynarodowych wytycznych 14 kontynuowano przez co najmniej 30 minut po podaniu badanego leku. Późniejsza opieka, w tym transport do szpitala, odbywał się zgodnie ze standardową praktyką SZŚ. Heparyna nie była dozwolona podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a jej stosowanie było odradzane do czasu przyjęcia do szpitala, chyba że zostało to uznane za obowiązkowe do dalszego leczenia. U pacjentów poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej w ciągu 12 godzin po randomizacji antagoniści glikoproteiny IIb / IIIa nie byli dopuszczeni; nie zaleca się stosowania klopidogrelu lub tiklopidyny i aspiryny, chyba że zostały uznane za obowiązkowe. Studiuj punkty końcowe
Wszystkie dane z badań zostały udokumentowane zgodnie ze stylem Utsteina15. Continue reading „Tromboliza podczas resuscytacji w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia cd”