Obrona przed zakwaszeniem srodowiska

Obrona przed zakwaszeniem środowiska polega na tym, że podczas zakwaszania występuje rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscu zakwaszenia, czyli tzw. przekrwienie, dzięki czemu powstaje wzmożony dopływ krwi, wypłukujący kwaśne wytwory przemiany materii. Prócz tego zwiększone stężenie jonów wodorowych wywołuje zwiększoną dysocjację oksyhemoglobiny, uwolniony zaś tlen sprzyja spalaniu kwasów, W ten sposób przychodzi do uregulowania pH środowiska i komórka z. powrotem znajduje się w optymalnym dla siebie środowisku. Niestety, dzisiaj jeszcze nie wiemy, jakie jest właściwe oddziaływanie protoplazmy żywej komórki. Continue reading „Obrona przed zakwaszeniem srodowiska”

czynnosc serca i przewietrzanie pluc reguluja sie odruchowo

Z doświadczeń wynika, że w warunkach fizjologicznych napięcie naczyń, czynność serca i przewietrzanie płuc regulują się odruchowo z zakończeń nerwowych zatoki szyjnej, bodźcami zaś dla tych nerwów są wysokość ciśnienia krwi i odpowiedni jej skład chemiczny. Zwłaszcza stopień zawartości dwutlenku węgla we krwi odgrywa tutaj zasadniczą rolę. Ośrodek bowiem naczyniowy jest bardziej wrażliwy na zmiany zawartości dwutlenku węgla we krwi niż ośrodek oddechowy i oba, te ośrodki mają ścisłe połączenia nerwowe, co stwarza współzależność pomiędzy krążeniem i oddychaniem. Przecięcie obu nerwów tętnicy głównej i obu nerwów zatok szyjnych wywołuje wypadnięcie ich czynności depresyjnych. Zniesienie wtedy wpływu napięcia nerwu błędnego wywołuje wtórną przewagę w działaniu nerwu współczulnego. Continue reading „czynnosc serca i przewietrzanie pluc reguluja sie odruchowo”

Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 9

Panele B i C to wykresy Kaplana-Meiera w proporcji uczestników w sześciu grupach, którzy mieli co najmniej jedną liczbę CD4 + 900 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel B) lub 800 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel C), podczas gdy otrzymywali ART. W panelu B stosunek szybkości do spełnienia kryterium 900 komórek na milimetr sześcienny (pierwszorzędowy punkt końcowy) wynosił 0,55 (95% CI, 0,32 do 0,96) w porównaniu grupy 2 z grupą (grupa odniesienia) i 0,31 (95% CI, 0,14 do 0,69) w porównaniu grupy 3 z grupą 1. Wśród uczestników, którzy nie otrzymywali ART, przedziały czasowe od 0 do 4 miesięcy, od 4 miesięcy do 12 miesięcy i ponad 12 miesięcy po oszacowanej dacie zakażenia odpowiadają odpowiednio czasom, w których liczba komórek CD4 wzrastała samorzutnie, spadając z poziomów szczytowych i spadając poniżej poziomu na wejściu do badania (rysunek 2A i rysunek 3A). Aby określić znaczenie tych punktów czasowych dla odzyskania odporności, obliczyliśmy szanse i wskaźniki odzyskiwania komórek T CD4 + w sześciu grupach pacjentów zgodnie z oknem czasowym, w którym rozpoczęto ART i według tego, czy uczestnicy mieli wyższą liczbę CD4 + przed ART (grupy 1, 2 i 3) lub niższa liczba CD4 + przed ART (grupy 4, 5 i 6) (Figura 3A). Continue reading „Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 9”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi

Współczynniki urodzeń po leczeniu za pomocą technologii wspomaganego rozrodu tradycyjnie zgłaszano w przeliczeniu na cykl. W przypadku kobiet otrzymujących kontynuację leczenia ważniejsze są skumulowane wskaźniki sukcesu. Metody
Połączyliśmy dane z cykli technologii wspomaganego rozrodu w bazie danych Systemu Wspomagania Odnowy Technologii Społeczeństwa Społeczeństwa Obywatelskiego dla okresu 2004-2009 dla poszczególnych kobiet w celu oszacowania skumulowanych współczynników urodzeń żywych. Konserwatywne szacunki zakładają, że kobiety, które nie wróciły na leczenie, nie będą miały żywych narodzin; Optymalne szacunki zakładały, że te kobiety będą miały wskaźnik urodzeń żywych podobny do tych, w przypadku kobiet kontynuujących leczenie. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 4

Dane analizowano za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i Excel (Microsoft). Wyniki
Charakterystyka populacji badawczej
Tabela 1. Tabela 1. Powiązane dane krajowe na temat wyników wspomaganej technologii rozrodczej, 2004-2009. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 4”

Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym ad 7

W modelu post hoc, który obejmował dalszą korektę stężenia hemoglobiny glikowanej mierzoną w punkcie wyjściowym i po 3 miesiącach po randomizacji, różnica ta została osłabiona (P = 0,07) (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane prowadzące do trwałego zaprzestania stosowania liksisenatydu lub placebo wystąpiły u 347 pacjentów (11,4%) w grupie liksisenatydu iu 217 (7,2%) w grupie placebo (p <0,001). Najczęstszym działaniem niepożądanym prowadzącym do odstawienia było zdarzenie żołądkowo-jelitowe, które zgłoszono u 149 pacjentów (4,9%) w grupie liksysenatydu i 37 (1,2%) w grupie placebo (p <0,001) (tabela S4 w dodatkowym dodatku ). W tej kategorii nudności lub wymioty stanowiły większość różnic między grupami w odstawianiu liksysenatydu lub placebo, z 91 pacjentami (3,0%) w grupie liksysenatydu i 11 (0,4%) w grupie placebo, które przerywały podawanie z powodu nudności i 33 (1,1%) w grupie liksysenatydu i 5 (0,2%) w grupie placebo przerwało leczenie z powodu wymiotów (P <0,001 dla obu porównań).
Tabela 3. Tabela 3. Poważne zdarzenia niepożądane. Continue reading „Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym ad 7”

Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej

Rokowanie dla dorosłych z nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną jest złe. Próbowaliśmy ustalić, czy inotuzumab ozogamicyna, przeciwciało anty-CD22 skoniugowane z kalicheamycyną, daje lepsze wyniki u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną niż standardowe leczenie. Metody
W tej fazie 3 losowo przydzielono dorosłym z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną otrzymującą inotuzumab w postaci ozogamycyny (grupa inotuzumabu ozogamycyny) lub standardową intensywną chemioterapię (standardowa grupa terapeutyczna). Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były całkowita remisja (obejmująca całkowitą remisję z niecałkowitym odzyskaniem hematologicznym) i całkowite przeżycie.
Wyniki
Spośród 326 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, pierwsze 218 (109 w każdej grupie) włączono do podstawowej analizy, w której oceniano całkowitą remisję. Wskaźnik całkowitej remisji był istotnie wyższy w grupie leczonej inotuzumabem ozogamycyny niż w grupie leczonej standardowo (80,7% [95% przedział ufności {CI}, 72,1 do 87,7] vs. 29,4% [95% CI, 21,0 do 38,8], P <0,001). Continue reading „Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej”

Azatiopryna lub konserwacja metotreksatem w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA

Obecna standardowa terapia ziarniniaka Wegenera i mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego łączy kortykosteroidy i cyklofosfamid w celu wywołania remisji, a następnie mniej toksycznego środka immunosupresyjnego, takiego jak azatiopryna lub metotreksat do leczenia podtrzymującego. Jednak azatiopryna i metotreksat nie zostały porównane pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. Metody
W tym prospektywnym, otwartym, wieloośrodkowym badaniu losowo przydzielono pacjentów z ziarniniakiem Wegenera lub mikroskopowym zapaleniem naczyń, którzy weszli w remisję za pomocą dożylnego cyklofosfamidu i kortykosteroidów, otrzymując doustny azatioprynę (w dawce 2,0 mg na kilogram masy ciała na dobę) lub metotreksat. (w dawce 0,3 mg na kilogram na tydzień, stopniowo zwiększanej do 25 mg na tydzień) przez 12 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem końcowym było zdarzenie niepożądane wymagające przerwania badanego leku lub powodujące śmierć; wielkość próby obliczono na podstawie pierwotnej hipotezy, że metotreksat byłby mniej toksyczny niż azatiopryna. Continue reading „Azatiopryna lub konserwacja metotreksatem w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA”

Szok kulturowy – pacjent jako ikona, ikona jako pacjent cd

Starsi lekarze z silnymi umiejętnościami nocnymi rezygnują z tego czasochłonnego obowiązku, więc mieszkańcy mają niewielki kontakt z nimi. Uczestnicy są więc często świeżo wyszkolonymi internistami, znającymi się na systemach szpitalnych, miernikach jakości, krytycznych ścieżkach i informatyce – ale badanie przyłóżkowe może nie być przedmiotem zainteresowania ani siły. Młodsi lekarze często twierdzą, że fizyczne objawy nie mają bazy dowodowej . Oczywiście niektóre znaki są pomocne, inne nie, 4 i potrzebujemy kontynuacji nauki w tej dziedzinie. Ale rozpoznawanie rumienia nodosum lub zmniejszone dźwięki oddechu i otępienie w dużym wysięku opłucnowym jest warte same w sobie. Continue reading „Szok kulturowy – pacjent jako ikona, ikona jako pacjent cd”

Amyloidoza serca z mutacją E526V fibrynogenu Łańcuch

Złogi amyloidowe w próbkach z nerek i biopsji mięśnia sercowego. Próbka biopsyjna nerki (Panel A) zabarwiona czerwienią Kongo zawiera złogi amyloidu w mezangium kłębuszków nerkowych, a próbka biopsji mięśnia sercowego (Panel B), również wybarwiona czerwienią Kongo, zawiera złogi amyloidu w śródmiąższu i wokół małych naczyń . Barwienie immunofluorescencyjne przeciwciałami przeciwfibrynogennymi w próbce z biopsji mięśnia sercowego (Panel C) pokazuje, że materiał amyloidowy tworzy wzór kratownicy wokół miocytów.
Białkomocz rozwinął się u 48-letniego mężczyzny w 2003 roku. Jego matka zmarła 10 lat wcześniej na amyloidozę nerek. Continue reading „Amyloidoza serca z mutacją E526V fibrynogenu Łańcuch”