Osocze krwi

Jeżeli umieścić leukocyty w roztworze fizjologicznym, to tracą one swoje właściwości ruchowe i zdolność pochłaniania (fagocytozy). Jeżeli jednak dodać do roztworu fizjologicznego jakikolwiek bądź koloid, który by obniżał napięcie powierzchniowe leukocytów, to leukocyty z powrotem odzyskują zdolność ruchową. Osocze krwi, jako roztwór zawierający koloidy, sprzyja samoistnym ruchom leukocytów przez obniżenie ich napięcia powierzchniowego. Ma to duże znaczenie praktyczne przy wchłanianiu obcych elementów, które wtargnęły do krwi. Wszelkie płyny ustrojowe, zawierające większe ilości białka, które obniża napięcie powierzchniowe, sprzyjają powstawaniu pełzakowatych ruchów krwinek białych. Continue reading „Osocze krwi”

Wzór Fridericia

Wzór Fridericia podaje, że czas trwania skurczu wynosi K * p, gdzie K jest współczynnikiem stałym wynoszącym 8,22, p zaś długością czasu między dwoma zespołami komorowymi wyrażoną w setnych sekundy. Natomiast według Bazetta we wzorze K * p, współczynnik stały, czyli K, wynosi dla mężczyzny 0,37, dla kobiety 0,4 a p wyrażone jest w sekundach. Różnice wynikające ze wzorów Fridericia i Bazetta są niewielkie i wykazują odchylenia w kilku setnych sekundy. Krzywe elektrokardiograficzne uzyskujemy przez połączenie elektrodami miejsc na skórze, do których dochodzą napięcia o zmiennej amplitudzie powstające w związku z czynnością serca. Łącząc różne odcinki ciała uzyskujemy różne odprowadzenia. Continue reading „Wzór Fridericia”

Nordenfelt uzyskiwal krzywe elektrokardiograficzne o cechach zawalu po wprowadzeniu adrenaliny ludziom zdrowym

Nordenfelt uzyskiwał krzywe elektrokardiograficzne o cechach zawału po wprowadzeniu adrenaliny ludziom zdrowym, a wiemy przecież, e adrenalina rozszerzając naczynia wieńcowe serca usprawnia w nich krążenie i powoduje lepsze jego odżywianie, jako narządu stale pracującego. O rozpoznaniu choroby serca i zaburzeń krążenia wieńcowego decyduje wyłącznie obserwacja kliniczna, która bierze pod uwagę liczne objawy związane ze zmienionym krążeniem, zdjęcia zaś elektrokardiograficzne daj ą tylko obraz przystosowania się serca i tylko pośrednio mogą świadczyć, że istnieje nie skurcz, lecz rozszerzenie naczyń wieńcowych, jako zjawisko adaptacyjne. Różne obrazy elektrokardiograficzne pochodzą od sympatykotonii różnych odcinków serca lub ich naczyń. W związku z tym w klinice chorób serca należy zwrócić baczniejszą uwagę na wszystkie dodatkowe czynniki, które mogą zniekształcać obraz krzywej elektrokardiograficznej i w związku z tym doprowadzić do błędnego rozpoznania uszkodzenia mięśnia sercowego. Elektrokardiografia jest, więc wyłącznie metodą pomocniczą w całokształcie klinicznego badani serca, które to badanie decyduje o rozpoznaniu. Continue reading „Nordenfelt uzyskiwal krzywe elektrokardiograficzne o cechach zawalu po wprowadzeniu adrenaliny ludziom zdrowym”

Przewaga w dzialaniu nerwów blednych

Przewaga w działaniu nerwów błędnych powoduje także wydłużanie się czasów przewodzenia P-Q i Q-T. W sprawie wpływu nerwu współczulnego na kształtowanie się krzywej elektrokardiograficznej, a zwłaszcza na załamek T, stwierdzono, że zadrażnienie nerwu współczulnego u psów zwiększa załamek T, który staje się dwufazowy, przy czym podczas drażnienia lewego nerwu współczulnego występuję najpierw faza dodatnia, a później ujemna. Drażnienie natomiast prawego nerwu współczulnego wywołuje również powstawanie dwufazowego załamka T, lecz najpierw przejawia się faza ujemna, a później dodatnia. Jeżeli wprowadzić adrenalinę do przedsionków można uzyskać dwufazowy załamek T z pierwszą fazą ujemną, drugą zaś dodatnią. Wprowadzenie adrenaliny dożylnie psom wywołuje powstawanie ujemnego załamka T z obniżeniem odcinka S-T. Continue reading „Przewaga w dzialaniu nerwów blednych”

Tkanka laczna otaczajaca naczynia wiencowe

Tkanka łączna otaczająca naczynia wieńcowe zawiera dużą liczbę włókien nerwowych zarówno z otoczką mielinową jak i bez tej otoczki. Te włókna nerwowe, jako mieszane są czuciowe i naczynioruchowe, podrażnienie zaś zakończeń czuciowych wyzwala ból bodźce, więc wywołujące ból powstają w ściankach naczyń. Najnowsza hipoteza powstawania bólu serca wysunięta przez Wyburn Masona głosi, że czynnikiem wywołującym ból w schorzeniach naczyń wieńcowych i tkanek sąsiadujących jest niemożność rozszerzenia naczyń. Włókna, które przewodzą ból, są również włóknami rozszerzającymi naczynia, należącymi do układu adrenergicznego i biegną one od tylnych korzonków nerwowych z odcinków Th, Th5 razem z włóknami zaopatrującymi narządy śródpiersia łącznie z sercem. Nadmierna ilość bodźców rozszerzających naczynia może prowadzić do nieprawidłowej czynności nerwów, które wywołują ból. Continue reading „Tkanka laczna otaczajaca naczynia wiencowe”

czynnosc serca i przewietrzanie pluc reguluja sie odruchowo

Z doświadczeń wynika, że w warunkach fizjologicznych napięcie naczyń, czynność serca i przewietrzanie płuc regulują się odruchowo z zakończeń nerwowych zatoki szyjnej, bodźcami zaś dla tych nerwów są wysokość ciśnienia krwi i odpowiedni jej skład chemiczny. Zwłaszcza stopień zawartości dwutlenku węgla we krwi odgrywa tutaj zasadniczą rolę. Ośrodek bowiem naczyniowy jest bardziej wrażliwy na zmiany zawartości dwutlenku węgla we krwi niż ośrodek oddechowy i oba, te ośrodki mają ścisłe połączenia nerwowe, co stwarza współzależność pomiędzy krążeniem i oddychaniem. Przecięcie obu nerwów tętnicy głównej i obu nerwów zatok szyjnych wywołuje wypadnięcie ich czynności depresyjnych. Zniesienie wtedy wpływu napięcia nerwu błędnego wywołuje wtórną przewagę w działaniu nerwu współczulnego. Continue reading „czynnosc serca i przewietrzanie pluc reguluja sie odruchowo”

Wzrost poziomu dwutlenku wegla we krwi powoduje natychmiastowe zwiekszenie napiecia osrodków naczyniowych

Do czynników humoralnych należy dwutlenek węgla, który, jak wiadomo, ma dwojakie działanie, mianowicie na ośrodek naczyniowy i na naczynia włosowate. Wzrost poziomu dwutlenku węgla we krwi powoduje natychmiastowe zwiększenie napięcia ośrodków naczyniowych zwężających naczynia, a tym samym zwyżkę ciśnienia krwi. Ponieważ równocześnie rozszerzają się naczynia włosowate w narządzie pracującym, w którym występuje miejscowo większe stężenie dwutlenku węgla, to obydwa te działania, to jest nerwowe i humoralne, sprzyjają większemu przepływowi krwi przez narząd pracujący. Dotyczy to nie tylko mięśni, ale i innych narządów, zwłaszcza gruczołów. Oprócz dwutlenku węgla, miejscowo rozszerzająco, na naczynia włosowate działają również i inne wytwory przemiany materii, jak k was mlekowy, zwiększenie stężenia jonów wodorowych, histamina, pochodne adenozyny powstające w większych ilościach podczas pracy narządów. Continue reading „Wzrost poziomu dwutlenku wegla we krwi powoduje natychmiastowe zwiekszenie napiecia osrodków naczyniowych”

Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 5

Odsetek uczestników zgłaszających się na każdym z etapów pierwotnej infekcji HIV-1 zdefiniowanych w laboratorium10,12 zróżnicowany (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Mediana wieku uczestników w przewidywanej dacie zakażenia wynosiła 33 lata (zakres międzykwartylowy, 27 do 40), a średni wiek w momencie rozpoczęcia ART wynosił 35 lat (zakres międzykwartylowy, 29 do 42) (Tabela 1). CD4 + Count and Viral-Load Trajectory przed ART
Ryc. 2. Continue reading „Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 5”

Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym ad 5

Z wyłączeniem 51 pacjentów w grupie liksisenatydu i 41 w grupie placebo, którzy przyjmowali badany lek w dniu śmierci, badane leczenie zostało trwale przerwane u 833 pacjentów (27,5%) w grupie liksysenatydu i 727 (24,0%) w grupie placebo (P = 0,002). Wśród pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę liksisenatydu lub placebo, 2591 z 3031 pacjentów (85,5%) w grupie liksisenatydu przyjmowało maksymalną dawkę 20 .g w czasie ostatniej dawki liksysenatydu, a 2926 z 3032 pacjentów (96,5 %) w grupie przyjmującej placebo przyjmowali równoważny objętościowo ekwiwalent dla tej maksymalnej dawki. Punkty końcowe układu sercowo-naczyniowego
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zachorowalności i współczynniki ryzyka z dostosowaniem dla regionu geograficznego dla podstawowego złożonego punktu końcowego, jego składników i innych wyników skuteczności. Rysunek 1. Rysunek 1. Continue reading „Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym ad 5”

Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym czesc 4

Szacowaliśmy, że 6000 pacjentów będzie musiało zostać zarejestrowanych, abyśmy mogli zaobserwować 844 pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym, które zapewniłyby badanie z 96% mocą, aby wykazać nie gorszą sytuację, przy założeniu prawdziwego współczynnika ryzyka równego 1,0, a przy 90% mocy wykazującej wyższość. , zakładając prawdziwy współczynnik ryzyka równy 0,80. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące założeń dotyczących wielkości próby zostały już opublikowane.26 Przeprowadzono analizy wrażliwości, w których wykluczono zdarzenia, które wystąpiły ponad 30 dni po odstawieniu liksisenatydu lub placebo; dodatkowo przeprowadzono analizę proporcjonalnych zagrożeń Coxa Coxa z modelem, który został skorygowany o nominalnie znaczące nierównowagi linii podstawowej. Pomiary po-linii były analizowane przy użyciu nieokreślonych powtórzonych pomiarów, modeli regresji liniowej efektów mieszanych z specyficznymi dla pacjenta warunkami losowych punktów przecięcia oraz niezależnej rezydualnej struktury kowariancji wewnątrz pacjenta. Grupa badawcza i wizyta zostały uwzględnione w modelu jako czynniki, a wartość podstawowa została uwzględniona jako współzmienna. Inne porównania zostały przeprowadzone przy użyciu testów t-Studenta, testów sumy rang Wilcoxona i testów chi-kwadrat i nie zostały wcześniej sprecyzowane ani skorygowane pod kątem wielokrotności. Statystyki podsumowujące obejmują wszystkie dostępne dane po linii, podczas gdy dane nie uwzględniają danych po 40 miesiącach obserwacji (<10% pacjentów miało dłuższą obserwację). Continue reading „Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym czesc 4”