DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY

DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY Koloidy protoplazmy mogą zmieniać swoją dyspersję, czyli rozproszenie, to znaczy mogą zmniejszać ją lub zwiększać. Jak wiemy : poszczególne cząsteczki koloidów tworzą tzw. micele. Dyspersja jest właściwością koloidów odrywania się od micel i tworzenia innych wiązań, które są odwracalne. Zdolność koloidów do dyspersji jest warunkiem życia komórki. Continue reading „DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY”

Przewaga w dzialaniu nerwów blednych

Przewaga w działaniu nerwów błędnych powoduje także wydłużanie się czasów przewodzenia P-Q i Q-T. W sprawie wpływu nerwu współczulnego na kształtowanie się krzywej elektrokardiograficznej, a zwłaszcza na załamek T, stwierdzono, że zadrażnienie nerwu współczulnego u psów zwiększa załamek T, który staje się dwufazowy, przy czym podczas drażnienia lewego nerwu współczulnego występuję najpierw faza dodatnia, a później ujemna. Drażnienie natomiast prawego nerwu współczulnego wywołuje również powstawanie dwufazowego załamka T, lecz najpierw przejawia się faza ujemna, a później dodatnia. Jeżeli wprowadzić adrenalinę do przedsionków można uzyskać dwufazowy załamek T z pierwszą fazą ujemną, drugą zaś dodatnią. Wprowadzenie adrenaliny dożylnie psom wywołuje powstawanie ujemnego załamka T z obniżeniem odcinka S-T. Continue reading „Przewaga w dzialaniu nerwów blednych”

BÓL SERCA

BÓL SERCA W rozmaitych sprawach chorobowych serca mogą powstawać różnego charakteru bóle, które niekiedy są bardzo gwałtowne, z promieniowaniem do różnych odcinków ciała, niekiedy zaś tylko zaznaczone w postaci krótkotrwałych odczuć bólowych. Bóle serca mogą powstawać zarówno w chorobach organicznych, jak i czynnościowych serca, najwyraźniej zaś występują w dławicy -piersiowej angina pectoris. Jest bardzo dużo hipotez powstawania bólu sercowego. Powszechnie jeszcze przyjmuje się, że ból serca powstaje z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego i istnieje nawet poetyckie powiedzenie, że dławica piersiowa jest krzykiem o większą ilość tlenu, krzykiem głodnego serca. Jako dowód powstawania bólów serca z jego niedokrwienia służy stwierdzenie doświadczalne, że zamknięcie dopływu krwi do naczyń pracującego, mięśnia szkieletowego wywołuje uczucie bólu. Continue reading „BÓL SERCA”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 3

Renumerację wykorzystano tylko wtedy, gdy analiza została ograniczona do konkretnego leczenia i przyjęto, że wskaźnik sukcesu w leczeniu był niezależny od jakichkolwiek innych wcześniej podanych zabiegów. Współczynniki urodzeń na żywo
Dane dotyczące żywych urodzeń ograniczono do urodzeń z ciążą trwającą co najmniej 22 tygodnie i masą urodzeniową co najmniej 300 g. Obliczono trzy typy współczynników urodzeń żywych: warunkową liczbę urodzeń żywych w określonym cyklu; ostrożny szacunek łącznego współczynnika urodzeń żywych, który opierał się na założeniu, że żadna z kobiet, które nie powróciły w kolejnym cyklu, narodziła się na żywo; oraz optymalne oszacowanie skumulowanej liczby urodzeń żywych, które opierało się na założeniu, że kobiety, które nie powróciły w kolejnym cyklu, miałyby takie same wskaźniki urodzeń żywych, jak te, które powróciły.
Analiza statystyczna
Współczynniki urodzeń żywych i ich błędy standardowe oszacowano w następujący sposób. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 3”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 2

Dane zostały zebrane i zweryfikowane przez SART i zgłoszone do Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) zgodnie z Ustawą o współczynniku powodzenia i certyfikacji Fertility Clinic z 1992 r. (Prawo publiczne 102-493). SART udostępnia zdiagnozowane dane kliniczne do celów badawczych osobom lub podmiotom, które zgodziły się przestrzegać wytycznych badawczych SART. Pacjenci poddawani technikom wspomaganej reprodukcji w klinikach związanych z SART podpisują formularze zgody klinicznej, które obejmują pozwolenie na wykorzystanie ich zdiagnozowanych danych do badań. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 2”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi

Współczynniki urodzeń po leczeniu za pomocą technologii wspomaganego rozrodu tradycyjnie zgłaszano w przeliczeniu na cykl. W przypadku kobiet otrzymujących kontynuację leczenia ważniejsze są skumulowane wskaźniki sukcesu. Metody
Połączyliśmy dane z cykli technologii wspomaganego rozrodu w bazie danych Systemu Wspomagania Odnowy Technologii Społeczeństwa Społeczeństwa Obywatelskiego dla okresu 2004-2009 dla poszczególnych kobiet w celu oszacowania skumulowanych współczynników urodzeń żywych. Konserwatywne szacunki zakładają, że kobiety, które nie wróciły na leczenie, nie będą miały żywych narodzin; Optymalne szacunki zakładały, że te kobiety będą miały wskaźnik urodzeń żywych podobny do tych, w przypadku kobiet kontynuujących leczenie. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi”

Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych ad 7

Brak podwyższonych gradientów zastawki aortalnej mimo ograniczonego ruchu ulotek, pozornie paradoksalna obserwacja, został zwalidowany za pomocą stacjonarnych testów hydrodynamicznych w modelu z powielaczem impulsowym (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). W tym modelu przymusowe zamknięcie jednej ulotki (a czasami nawet dwóch listków) przezcewnikowej zastawki aortalnej wiązało się jedynie z nieznacznym wzrostem gradientu przezsercowego, który w praktyce klinicznej może być uważany za górną granicę normy zakres zaworów bioprotetycznych (tabela S5 i rys. S6 w dodatkowym dodatku). Zmniejszony ruch ulotki był bardziej rozpowszechniony wśród pacjentów, którzy otrzymywali subterapeutyczne lub brak leczenia przeciwkrzepliwego niż u pacjentów otrzymujących terapeutyczne leczenie przeciwzakrzepowe w czasie indeksu CT po TAVR. Ponadto terapeutyczne leczenie przeciwzakrzepowe było związane z ustąpieniem hipodensyjnych obszarów pokrywających się z ulotkami, z przywróceniem normalnego ruchu ulotkowego (u wszystkich 11 pacjentów), podczas gdy u większości pacjentów, którzy nie otrzymywali leczenia przeciwzakrzepowego, utrzymywał się mniejszy ruch ulotki (u 9 z 10 pacjentów ). Obserwacje te sugerują, że zaobserwowany zmniejszony ruch ulotki spowodowany jest zakrzepicą. Normalizacja ruchu ulotek za pomocą antykoagulacji również sugeruje, że tworzenie skrzepliny jest głównym wydarzeniem prowadzącym do zmniejszenia ruchu ulotkowego, a nie zmniejszeniem ruchu ulotek, prowadząc do powstania zachodzącego na siebie skrzepliny. Continue reading „Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych ad 7”

Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej ad 10

Na podstawie wyraźnego rozdzielenia ogólnych krzywych przeżywalności po około 14 miesiącach można spekulować, że korzyść z przeżycia występuje w późniejszych punktach czasowych. Oddzielne analizy podgrup dotyczące całkowitego czasu przeżycia w zależności od charakterystyki pacjenta i choroby (np. Wiek, faza leczenia ratunkowego, status transplantacji i cechy cytogenetyczne) w celu określenia przyczyn leżących u podstaw tej widocznej heterogenności w danych dotyczących całkowitego przeżycia nie są tutaj zgłaszane. Przedstawioną tutaj analizę post hoc należy uznać za wstępną. Klinopatia hematologiczna była najczęstszym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem ozotamycyną inotuzumabu. Mniejsza liczba pacjentów w grupie otrzymującej ozonogamycynę inotuzumab niż w grupie standardowej otrzymywała transfuzję płytek krwi, a wśród tych, którzy otrzymywali transfuzje, ci z grupy inotuzumabu ozogamycyny przyjmowali je przez mniej dni. Neutropenia z gorączką występowała rzadziej w przypadku ozotomycyny inotuzumabu niż w przypadku leczenia standardowego; jednak działania niepożądane ze strony wątroby, w tym hiperbilirubinemia i choroba zarostowa, były znacznie częstsze w przypadku inotuzumabu ozogamycyny. Continue reading „Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej ad 10”

Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika

Zbadaliśmy Dicer i Drosha, elementy mechanizmu interferencji RNA, w raku jajnika. Metody
Mierzono poziomy matrycowego RNA (mRNA) Dicer i Drosha w próbkach inwazyjnego nabłonkowego raka jajnika od 111 pacjentów, stosując ilościowy test odwrotnej transkryptazy-reakcji polimerazy i porównywano wyniki z wynikami klinicznymi. Walidację przeprowadzono przy użyciu opublikowanych danych mikromacierzy z kohort pacjentów z rakiem jajnika, piersi i płuc. Mutacyjne analizy genomowego DNA z genów Dicer i Drosha przeprowadzono w podgrupie próbek raka jajnika. Testy funkcjonalne zależne od Dicer przeprowadzono za pomocą transfekcji in vitro małym interferującym RNA (siRNA) i krótkim RNA o strukturze spinki do włosów (shRNA). Continue reading „Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika”

Tromboliza podczas resuscytacji w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia ad

Protokół badania został zatwierdzony przez komisje przeglądowe wszystkich uczestniczących ośrodków. Odstąpiono od wymogu świadomej zgody przed naborem dziecka zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi, normami etycznymi lokalnych komisji ds. Weryfikacji instytucjonalnych oraz wytycznymi dobrej praktyki klinicznej Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych.13 Pacjentów, którzy przeżyli, rodziny pacjentów lub Przedstawiciele prawni zostali poinformowani o procesie i uzyskali z mocą wsteczną pisemną świadomą zgodę. Finansowanie tej próby i dopasowanego leku badanego oraz placebo zostały dostarczone przez Boehringer Ingelheim. Continue reading „Tromboliza podczas resuscytacji w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia ad”