obnizenie zalamka T jest zwiazane z nadmiernym stezeniem ochronionej w sercu acetylocholiny

Doświadczenia, w których ochraniano acetylocholinę przez podawanie fizostygminy, pozwoliły stwierdzić, że obniżenie załamka T jest związane z nadmiernym stężeniem ochronionej w sercu acetylocholiny. Odpowiada ono stężeniu uzyskanemu po podrażnieniu nerwu błędnego prądem – elektrycznym średniej siły. Zwiększenie się natomiast załamka T jest związane z mniejszym stężeniem ochronionej acetylecholiny w sercu i odpowiada ono- tylko zwiększonemu napięciu nerwu błędnego, nie zaś jego podrażnieniu Walawski i Zawadzki. Po ochronieniu acetylocholiny przed niszczącym ją działaniem cholinoesterazy przez prostygminy otrzymano u ludzi zwiększenie się załamka T obok zwolnienia rytmu serca i zaburzeń w przewodzeniu pobudzeń. W związku z różną ilością wyzwalanej przez nerw błędny acetylocholiny i różnego jej stężenia w sercu można przez drażnienie nerwu błędnego stwierdzić, że słabe drażnienie nerwu błędnego podwyższa, silne zaś zmniejsza załamek T. Continue reading „obnizenie zalamka T jest zwiazane z nadmiernym stezeniem ochronionej w sercu acetylocholiny”

W dlawicy piersiowej ból moze byc odczuwany w róznych miejscach

W dławicy piersiowej ból może być odczuwany w różnych miejscach, a mianowicie nad sercem, w ramieniu, w dłoniach i palcach, w klatce piersiowej, nawet, jako opasujący, w plecach, dziąsłach, w gardle, jak również w całej lewej połowie ciała lub rzadziej w prawej. W związku z tym mogą powstawać przeczulice w różnych odcinkach skóry lub mięśni. Widać z tego, że ból w dławicy piersiowej może się rozprzestrzeniać, to znaczy, że nie jest on miejscowy, lecz przeniesiony. Dowodzi tego fakt, że ból i wrażliwość na ucisk określonych miejsc istnieje na znacznie większej powierzchni, niż by to odpowiadało powierzchni serca dotykającej klatki piersiowej. Poza tym, jeżeli ból istniałby wyłącznie w sercu, to skurcz i rozkurcz serca zmieniałyby natężenie bólu, co, jak wiemy, nie występuje. Continue reading „W dlawicy piersiowej ból moze byc odczuwany w róznych miejscach”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 3

Renumerację wykorzystano tylko wtedy, gdy analiza została ograniczona do konkretnego leczenia i przyjęto, że wskaźnik sukcesu w leczeniu był niezależny od jakichkolwiek innych wcześniej podanych zabiegów. Współczynniki urodzeń na żywo
Dane dotyczące żywych urodzeń ograniczono do urodzeń z ciążą trwającą co najmniej 22 tygodnie i masą urodzeniową co najmniej 300 g. Obliczono trzy typy współczynników urodzeń żywych: warunkową liczbę urodzeń żywych w określonym cyklu; ostrożny szacunek łącznego współczynnika urodzeń żywych, który opierał się na założeniu, że żadna z kobiet, które nie powróciły w kolejnym cyklu, narodziła się na żywo; oraz optymalne oszacowanie skumulowanej liczby urodzeń żywych, które opierało się na założeniu, że kobiety, które nie powróciły w kolejnym cyklu, miałyby takie same wskaźniki urodzeń żywych, jak te, które powróciły.
Analiza statystyczna
Współczynniki urodzeń żywych i ich błędy standardowe oszacowano w następujący sposób. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 3”

Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym cd

Randomizację przeprowadzono za pomocą scentralizowanego systemu przydziału. Dawkę początkową wynoszącą 10 .g liksisenatydu na dobę lub placebo dobranym do objętości podawano przez pierwsze 2 tygodnie, a następnie zwiększano, według uznania badacza, do maksymalnej dawki 20 .g liksisenatydu na dobę lub placebo dobranego pod względem objętości. Kontrola glikemiczna była prowadzona przez badaczy zgodnie z lokalnymi wytycznymi praktyki klinicznej przez dostosowanie współistniejących środków obniżających poziom glukozy lub dodanie nowych leków przeciwcukrzycowych z wyjątkiem innych terapii inkretynowych. Oczekiwano, że to podejście zapewni podobną kontrolę glikemiczną w dwóch badanych grupach. Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym w analizie czasu do wystąpienia była kompozycja pierwszego z następujących zdarzeń: zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru nieinwazyjnego lub hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały kompozycję pierwotnego punktu końcowego lub hospitalizację z powodu niewydolności serca i kompozyt pierwszorzędowego punktu końcowego, hospitalizację z powodu niewydolności serca lub procedury rewaskularyzacji wieńcowej. Badano śmiertelność z różnych przyczyn oraz wskaźniki składników każdego z kompozytowych punktów końcowych. Continue reading „Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym cd”

Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych ad

Dodatkowa ocena TK przez podstawowe laboratorium wykazała, że to odkrycie nie było izolowane, co skłoniło do szerszego badania obejmującego analizę wszystkich dostępnych danych CT i echokardiograficznych. Zdarzenia te doprowadziły również do utworzenia dwóch rejestrów inicjowanych przez lekarzy w celu oceny funkcji bioprotezy ulotki po TAVR lub chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej: Ocena zakrzepicy i chirurgicznej zakrzepicy w tętnicy aortalnej oraz jej leczenie za pomocą rejestru przeciwzakrzepowego (RESOLVE) i subklinicznej aorty Zakrzepica bioprotezy Valve oceniana za pomocą czterowymiarowej tomografii komputerowej (SAVORY). Zgłaszamy wyniki tych badań z randomizowanego, kontrolowanego badania PORTICO IDE, a także z dwóch rejestrów. Głównym celem naszych analiz było zbadanie częstości występowania zmniejszonego ruchu ulotek w zastawkach aortalnych bioprotezy, ocenianego na czterowymiarowym, tomograficznym tomografii komputerowej; związek między zmniejszonym ruchem na ulotkę a udarami i przemijającymi atakami niedokrwiennymi (TIA); oraz wpływ antykoagulacji na zmniejszenie ruchu ulotek.
Metody
Badanie populacji, finansowanie i nadzór
Badanie to przeprowadzono u pacjentów, którzy zostali włączeni do randomizowanego badania PORTICO IDE oraz w rejestrach RESOLVE i SAVORY. Test PORTICO IDE, sponsorowany przez St. Jude Medical, ma docelową liczbę 1206 pacjentów. Continue reading „Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych ad”

Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych

U pacjentów, u których wystąpił udar po przezcewnikowej wymianie zastawki aortalnej (TAVR) podczas trwającego badania klinicznego, stwierdzono zmniejszenie ruchu płatków zastawki aortalnej. To stwierdzenie wzbudziło obawy dotyczące możliwej subklinicznej zakrzepicy w liściach i zachęciło do dalszych badań. Metody
Przeanalizowaliśmy dane uzyskane od 55 pacjentów w badaniu klinicznym TAVR oraz z dwóch jednoośrodkowych rejestrów obejmujących 132 pacjentów poddanych TAVR lub implantacji bioprotezy zastawki aortalnej chirurgicznej. Uzyskano czterowymiarowe tomograficzne skany tomografii komputerowej wraz z danymi dotyczącymi antykoagulacji i wyników klinicznych (w tym udarów i przejściowych ataków niedokrwiennych [TIA]).
Wyniki
Zmniejszony ruch ulotki odnotowano na CT w 22 z 55 pacjentów (40%) w badaniu klinicznym i 17 z 132 pacjentów (13%) w dwóch rejestrach. Zmniejszone ruchy ulotek wykryto u pacjentów z wieloma rodzajami bioprotez, w tym przez cewnik i chirurgiczne bioprotezy. Leczenie przeciwzakrzepowe z użyciem warfaryny w porównaniu z podwójną terapią przeciwpłytkową wiązało się z mniejszą częstością występowania zmniejszonego ruchu płatków (odpowiednio 0% i 55%, P = 0,01 w badaniu klinicznym oraz 0% i 29%, odpowiednio, P = 0,04 w połączonych rejestrach). Continue reading „Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych”

Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych ad 7

Brak podwyższonych gradientów zastawki aortalnej mimo ograniczonego ruchu ulotek, pozornie paradoksalna obserwacja, został zwalidowany za pomocą stacjonarnych testów hydrodynamicznych w modelu z powielaczem impulsowym (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). W tym modelu przymusowe zamknięcie jednej ulotki (a czasami nawet dwóch listków) przezcewnikowej zastawki aortalnej wiązało się jedynie z nieznacznym wzrostem gradientu przezsercowego, który w praktyce klinicznej może być uważany za górną granicę normy zakres zaworów bioprotetycznych (tabela S5 i rys. S6 w dodatkowym dodatku). Zmniejszony ruch ulotki był bardziej rozpowszechniony wśród pacjentów, którzy otrzymywali subterapeutyczne lub brak leczenia przeciwkrzepliwego niż u pacjentów otrzymujących terapeutyczne leczenie przeciwzakrzepowe w czasie indeksu CT po TAVR. Ponadto terapeutyczne leczenie przeciwzakrzepowe było związane z ustąpieniem hipodensyjnych obszarów pokrywających się z ulotkami, z przywróceniem normalnego ruchu ulotkowego (u wszystkich 11 pacjentów), podczas gdy u większości pacjentów, którzy nie otrzymywali leczenia przeciwzakrzepowego, utrzymywał się mniejszy ruch ulotki (u 9 z 10 pacjentów ). Obserwacje te sugerują, że zaobserwowany zmniejszony ruch ulotki spowodowany jest zakrzepicą. Normalizacja ruchu ulotek za pomocą antykoagulacji również sugeruje, że tworzenie skrzepliny jest głównym wydarzeniem prowadzącym do zmniejszenia ruchu ulotkowego, a nie zmniejszeniem ruchu ulotek, prowadząc do powstania zachodzącego na siebie skrzepliny. Continue reading „Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych ad 7”

Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej czesc 4

Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wyniki
Pacjenci i leczenie
Pomiędzy 27 sierpnia 2012 r. A datą odcięcia danych w dniu 2 października 2014 r. (Patrz ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym), łącznie 279 pacjentów (141 w grupie otrzymującej inotuzumab w ozogaminie i 138 w grupie leczonej standardowo) z 18 kraje poddano randomizacji. Spośród tych pacjentów, 259 (139 w grupie otrzymującej inotuzumab i ozogamycynę oraz 120 w grupie leczonej standardowo) otrzymało co najmniej jedną dawkę przypisanego schematu i było włączonych do populacji bezpieczeństwa; pozostałych 20 pacjentów zostało poddanych randomizacji, ale nie otrzymało leczenia w dniu zakończenia leczenia. Dodatkowych 47 pacjentów poddano randomizacji po dacie odcięcia, w sumie u 326 pacjentów, co pozwoliło uzyskać dodatkowe dane dotyczące przeżycia. Continue reading „Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej czesc 4”

Kruchość korowej kości – wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 8

Ta różnica sugeruje, że zmniejszona grubość kości korowej może wynikać z aktywacji niekanonicznej sygnalizacji Wnt. Ekspresja sklerostyny, silnego inhibitora Wnt osteokocytów, 20-23, była znacznie zwiększona w osteoblastach kalorycznych o zerowym rozmiarze Sfrp4, ale tylko nieznacznie wzrosła w osteoblastach pochodzących z szpiku kostnego (Figura 2E), co sugeruje możliwe wyjaśnienie tego zróżnicowanego efektu. Gen sklerostyny, Sost, jest znanym celem szlaku sygnałowego BMP, 24 i aktywacja przekazywania sygnału BMP doprowadziła do powstania kory cienkiej kości.25 Dlatego też staraliśmy się określić, czy zmiany w ekspresji BMP, sygnalizacji BMP, czy obu w odpowiedzi na aktywowaną niekanoniczną sygnalizację Wnt może przyczyniać się do fenotypu kory w myszach pozbawionych sfrp4. Aktywacja niekanonicznej sygnalizacji przez Wnt5a w linii komórkowej osteoblastów MC3T3-E1 zwiększyła ekspresję mRNA Bmp2 (Figura 2F); efekt ten został zablokowany przez dodanie sFrp4 (Figura 2F) i wzmocniony przy braku Sfrp4 (Figura 2G). Ponadto sFrp4 hamował zależną od Wnt5 aktywację genu reporterowego Id-luc reagującego na BMP, podobnie jak Noggin i RAP-661, z których oba są inhibitorami sygnalizacji BMP (Fig. S6B w dodatkowym dodatku). Ten efekt sFrp4 został zablokowany przez inhibitory Jnk, podczas gdy Wnt3a, klasyczny kanoniczny ligand Wnt, nie zmienił aktywacji genu reporterowego Id-luc; potwierdza to, że aktywacja sygnalizacji BMP zależy od niekanałowej gałęzi sygnalizacji Wnt. Continue reading „Kruchość korowej kości – wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 8”

Kruchość korowej kości – wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 6

Actin była używana jako kontrola obciążenia. Różnice fałdowe w poziomach białka mierzono przez normalizację do aktyny i do całkowitego Jnk i podzielenie znormalizowanego poziomu białka przez średni znormalizowany poziom w komórkach typu dzikiego; wartości wyrażono jako średnie (. SD). Gwiazdka oznacza P <0,05 dla porównania z typem dzikim (przeprowadzono trzy do pięciu niezależnych eksperymentów). Panel E pokazuje analizę ekspresji mRNA Sost w osteoblastach i dzikich ostebrach typu dzikiego i pozbawionych sfrp4 oraz osteoblastach pochodzących ze szpiku kostnego po 0, 14 i 28 dniach różnicowania osteogennego. Delecja Sfrp4 wpływa na ekspresję Sost tylko w osteoblastach krętarzowych. Słupki pokazują średnie wartości; T bary oznaczają standardowe odchylenia. Continue reading „Kruchość korowej kości – wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 6”