Wyraznym zmianom ulega w chorobach serca równiez czesc koncowa zespolu komorowego

Wyraźnym zmianom ulega w chorobach serca również część końcowa zespołu komorowego, mianowicie załamek T. Załamek ten ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, rozdwojeniu, a także może przejść z dodatniego w dwufazowy, to jest dodatnio ujemny lub ujemno-dodatni. Prócz tego załamek T może stać się ujemny, mniej lub bardziej głęboki, a także może zniknąć zupełnie. Załamek T ma w klinice chorób serca szczególne znaczenie, a zmiany jego kształtu i wysokości, jeżeli są trwałe, świadczą o uszkodzeniu mięśnia sercowego. Nie zawsze jednak zmiana załamków, zwłaszcza załamka T, świadczy o uszkodzeniu mięśnia sercowego, istnieją, bowiem rozmaite czynniki pozasercowe, które zmieniają kształt i kierunek załamków, zwłaszcza załamka T. Continue reading „Wyraznym zmianom ulega w chorobach serca równiez czesc koncowa zespolu komorowego”

Stany, które daja obrazy krzywych elektrokardiograficznych

Stany, które dają obrazy krzywych elektrokardiograficznych o, charakterze przewagi w działaniu nerwów współczulnych serca, są przede wszystkim natury czynnościowej, daleko zaś posunięte zmiany anatomiczne serca, a zwłaszcza naczyń wieńcowych, przeważnie nie dają obrazów elektrokardiograficznych związanych z hipersympatykotonią. Wiemy, bowiem, że tam, gdzie już w naczyniach wieńcowych serca odkłada się wapń i tracą one zdolność do czynnego skurczu i rozkurczu, tam wynik hipersympatykotonii nie występuje i u chorych na daleko posuniętą miażdżycę nawet w okresie bólu dławicowego serca krzywa elektrokardiograficzna może być całkowicie prawidłowa. Przekonałem się o tym świeżo na przypadku 30 letniej osoby z daleko posuniętą miażdżycą, naczyń wieńcowych serca. Przez cały czas napadów bólowych elektrokardiogramy zmian nie wykazywały, osoba zaś ta w jednym z ataków bólowych zmarła, W tym przypadku hipersympatykotonia serca nie mogła się przejawić w związku ze zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, w których odkładający się wapń stopniowo zamykał światło naczyń wieńcowych niezdolnych do kurczenia się ani do rozszerzania się. Obraz hipersympatykotonii serca w obrazie elektrokardiograficznym jest, więc sprawdzianem przystosowania się serca i gotowości jego do obrony przed zwężeniem naczyń wieńcowych pochodzenia nerwowego, a także dążności do zapewnienia sercu lepszego ukrwienia i nie świadczy o jego chorobie. Continue reading „Stany, które daja obrazy krzywych elektrokardiograficznych”

Zmiany miejscowego krazenia krwi

Zmiany miejscowego krążenia krwi zależą przede wszystkim od zmian szerokości światła naczyń i to zarówno naczyń doprowadzających krew, czyli tętnic, jak i naczyń odprowadzających krew, czyli żył, i naczyń odżywiających tkanki, to jest naczyń włosowatych. Naczynia krwionośne mają zasadnicze znaczenie w regulacji przepływu krwi przez narządy i tkanki ustroju, rolę zaś ich można właściwie ocenić, gdy się uwzględni gęstość i olbrzymią pojemność sieci naczyniowej. Naczynia krwionośne regulują przepływ krwi przez narządy dzięki zdolności zwężania lub rozszerzania swego światła. Wiemy, że zwężenie lub rozszerzenie naczyń prowadzi do zmiany warunków krążenia, z jednej strony przez podniesienie lub spadek ciśnienia krwi w całym ustroju, z drugiej strony przez zmiany miejscowego przepływu krwi przez narządy i tkanki, Zwężenie i rozszerzenie naczyń podlega regulacji z układu nerwowego i ośrodki regulacji światła naczyniowego znajdują się w rdzeniu przedłużonym i rdzeniu kręgowym. Ośrodki te są podporządkowane ośrodkowi wyższemu w podwzgórzu, związanemu włóknami nerwowymi współczulnymi z naczyniami i z korą mózgową. Continue reading „Zmiany miejscowego krazenia krwi”

U ludzi wrazliwych ucisk zatoki szyjnej moze spowodowac ciezkie zaburzenia czynnosci serca i naczyn

U ludzi wrażliwych ucisk zatoki szyjnej może spowodować ciężkie zaburzenia czynności serca i naczyń, dlatego też próba kliniczna ucisku na zatokę szyjną powinna być stosowana oględnie. Znane są z piśmiennictwa przypadki zamroczeń i zapaści sercowo-naczyniowych przy naciąganiu szyi, wkładaniu ciasnego kołnierzyka, w czasie golenia się itd. , a jak stwierdzono objawy sercowo – naczyniowe miały punkt wyjścia z zatoki szyjnej. U tych bowiem osób wystarczał bardzo, nawet słaby ucisk zatoki, by wystąpiły poważne zaburzenia sercowo-naczyniowe. Zwiększona pobudliwość nerwów zatoki szyjnej może być powodem nagłej śmierci, jeżeli np. Continue reading „U ludzi wrazliwych ucisk zatoki szyjnej moze spowodowac ciezkie zaburzenia czynnosci serca i naczyn”

Wiadomo ze miesien czynny nie reaguje na adrenaline zwezeniem

Wiadomo że mięsień czynny nie reaguje na adrenalinę zwężeniem, lecz rozszerzeniem naczyń w przeciwieństwie do mięśnia znajdującego się w stanie spoczynku. To zjawisko tłumaczyłoby, dlaczego w mięśniu sercowym, który jest narządem stale pracującym, naczynia wieńcowe ulegają rozszerzeniu pod wpływem adrenaliny, a nie zwężeniu. Rola więc adrenaliny w regulacji krążenia polegałaby na zwężeniu naczyń w narządach, które znajdują się w spoczynku, i przekazywaniu z nich krwi do rozszerzonych naczyń narządów pracujących. Dzięki ogólnie zwiększonemu ciśnieniu krwi, spowodowanemu zwężeniem ogólnego łożyska krwionośnego, krew będzie przepływała przez narządy pracujące szybciej i w zwiększonej ilości. Doświadczenia w związku z działaniem adrenaliny na naczynia włosowate, wykonane na kończynach pletysmografem, wykazują, że jeżeli wstrzyknąć bardzo małą dawkę adrenaliny, po której następuje obniżenie ciśnienia krwi, a nie podniesienie, to objętość kończyny zwiększa się i to nawet wtedy, gdy kończyna jest zupełnie odnerwiona. Continue reading „Wiadomo ze miesien czynny nie reaguje na adrenaline zwezeniem”

AcetyIocholina w przeciwienstwie do histaminy dziala nie tylko na naczynia wlosowate

Oprócz czynników czysto humoralnych wspomnianych poprzednio działają jeszcze czynniki nerwowo-chemiczne, których przedstawicielami są acetylocholina i sympatyna. AcetyIocholina w przeciwieństwie do histaminy działa nie tylko na naczynia włosowate, ale i na tętnice większe powodując ich rozszerzenie i spadek ciśnienia krwi w całym ustroju. Acetylocholina wyzwala się w tkankach, jako skutek drażnienia nerwów cholinergicznych. Spadek ciśnienia krwi wywołany acetylecholiną nie jest wyłącznie naczyniowy, gdyż musimy wziąć pod uwagę jeszcze mechanizm sercowy. Acetylocholina, bowiem zwalnia czynność serca. Continue reading „AcetyIocholina w przeciwienstwie do histaminy dziala nie tylko na naczynia wlosowate”

Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 6

Biorąc pod uwagę zbieżność tych dwóch wartości, 4-miesięczny okres od szacowanej daty zakażenia do szczytowej liczby CD4 + został wyznaczony jako okno czasu przywracania. Mediana liczby komórek CD4 + we wprowadzeniu do badania i mediana liczby pików wyniosły odpowiednio 495 komórek na milimetr sześcienny (odstęp międzykwartylowy od 383 do 622) i 763 komórek na milimetr sześcienny (odległość międzykwartylowa, od 573 do 987) (tabela 1). Po osiągnięciu wartości szczytowej liczba komórek CD4 + stopniowo spadała, powracając do poziomów zbliżonych do obserwowanych we wprowadzeniu do badania w ciągu około 12 do 14 miesięcy (Tabela i Figura 2A). Równolegle z tymi zmianami w liczbie CD4 +, miano wirusa spadło gwałtownie, osiągając najniższy poziom w ciągu 4 miesięcy i nie zmieniło się znacząco później (ryc. Continue reading „Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 6”

Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 11

Jednak nawet wśród uczestników, którzy wcześniej rozpoczęli ART, ci, którzy inicjowali ART z niższymi poziomami CD4 +, w porównaniu z tymi, którzy inicjowali ART z wyższymi poziomami CD4 +, mieli obniżone prawdopodobieństwo i tempo odzyskiwania komórek T CD4 +. Odzwierciedla to nasze odkrycie, że inicjacja ART przy niższych liczbach CD4 +, w porównaniu z większymi zliczeniami CD4 +, sama w sobie jest związana z prawdopodobieństwem odzyskania komórek T CD4 +, które zmniejsza się o około 90% i z mniejszą szybkością odzyskiwania. Te odkrycia podkreślają podwójny efekt odzyskiwania komórek T CD4 + w czasie ART i liczby CD4 + przy inicjacji ART. Rozpoczęcie ART wkrótce po zakażeniu może osłabić czynniki, o których wiadomo, że osłabiają odzyskiwanie odporności (np. Continue reading „Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 11”

Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 4

Dane analizowano za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i Excel (Microsoft). Wyniki
Charakterystyka populacji badawczej
Tabela 1. Tabela 1. Powiązane dane krajowe na temat wyników wspomaganej technologii rozrodczej, 2004-2009. Continue reading „Łączne współczynniki urodzeń z połączonymi wspomaganymi cyklami reprodukcyjnymi AD 4”

Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika ad 5

W porównaniu z nietransformowanymi komórkami nabłonka powierzchniowego jajnika, 50% linii komórkowych raka jajnika miało obniżone poziomy zarówno mRNA Dicer (do między 50 do 8% poziomu kontrolnego), jak i mRNA Drosha (między 91 a 7% kontroli; poziom). Podobnie jak w przypadku nowotworów jajnika, linie komórkowe raka jajnika miały poziomy mRNA, które były zgodne z poziomami białka (Figura 2 w Dodatkowym dodatku). Stowarzyszenia kliniczne
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka 111 pacjentów z inwazyjnym nabłonkowym rakiem jajnika. Continue reading „Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika ad 5”